Honda Civic CRX Coupe
1987 - 1991

Honda Civic EF9 SiR VTEC
1987 - 1991

Honda Civic ED 7/9
1988 - 1991

Honda Civic EG6
1992 - 1995

Honda Integra DC2 Type R
1993 - 2001

Honda Civic EK4
1996 - 2000

Honda Civic EP3 Type R
2000 - 2005